top of page
LUDIA%20ROZHODUJU%20Voices_edited.jpg

PARTICIPATÍVNY ROZPOČET

Participatívny rozpočet (PR) je živý proces, v rámci ktorého samospráva umožní obyvateľom diskutovať a zapojiť sa do rozhodovania o časti rozpočtu, resp. o rozvoji obce/ mesta.

Zároveň prijíma rozhodnutia, ktoré zohľadňujú potreby obyvateľov. Občan je súčasťou procesu rozhodovania napr. o prioritách, prostriedkoch, vážnych, resp. pre ľudí citlivých otázkach. Vzniká synergia: spája sa úsilie ľudí a samosprávy.

Na jednej strane je samospráva vnímavá k potrebám ľudí. Na strane druhej sú ľudia otvorení, ochotní pomôcť vlastnými silami, skúsenosťami, poznatkami k napĺňaniu zámerov samosprávy.

 

Napriek tomu, že PR je trendy VEC, nie je to povrchný proces. Jeho prínosom sú DOBRÉ VZŤAHY a ZMYSLUPLNÉ PROJEKTY. To všetko sa podarí, ak je PR realizovaný poctivo, a pracovníci úradu sú jeho dôležitou súčasťou.

AKO PREBIEHA PARTICIPATÍVNY PROCES

schemy-02.png

1. Výzva a financie

Samospráva vymedzí časť financií

z ročného rozpočtu a zverejní výzvu

schemy-03.png

2. Mapovanie problémov

Verejné stretnutia venované pomenovaniu prioritám, potrebám ľudí, zamerané na zbieranie návrhov/ nápadov/ zadaní. Výstupom sú základné tematické okruhy, ktoré

je vhodné riešiť.

schemy-04.png

3. Prvé nápady a návrhy

Obyvatelia predkladajú návrhy/ nápady/ zadania, ktoré by mohli byť financované z vyčlenených zdrojov v nasledujúcom roku.

schemy-07.png

4. Verejné stretnutia
Počas tvorby týchto návrhov sa obyvatelia za podpory samosprávy stretávajú na verejných stretnutiach. Tu diskutujú o tom, čo chcú vo svojej obci/ meste zmeniť a ako s tým, že oni sami priložia ruku k dielu

schemy-06.png

5. Posudenie návrhov

Spoločné návrhy neskôr predkladajú samospráve na posúdenie z hľadiska realizovateľnosti, majetkových vzťahov a pod.

schemy-07.png

6. Deliberácia a hlasovanie

Proces pokračuje zvažovaním (deliberáciou) a hlasovaním o tom, ktoré návrhy budú financované z rozpočtu samosprávy.

schemy-08.png

7. Hlasovanie

Aplikácia HLAS

schemy-11.png

8. Realizácia
Realizácia prebieha tak, že samospráva poskytuje realizátorom projektov podporu.

hlas-22.png
  1.  Umožňuje hlasovanie cez SMS,.

  2. Zbiera nápady/ podnety/ zadania.

  3. Systematizuje ich.

  4. Sprístupňuje ich na hodnotenie/ deliberáciu.

  5. Generuje zmluvy.

  6. Prijíma vyúčtovania.    

  7.   Umožňuje zverejniť materiál určený na spripomienkovanie.

  8. Prijíma podnety od obyvateľov.

  9. Umožňuje vyjadriť súhlas/ nesúhlas s podnetmi. 

bottom of page