AKO PREBIEHA PARTICIPATÍVNY PROCES

Samospráva vyčlení

v rozpočte financie

1.

Mapovanie problémov 

2.

 Obyvatelia predkladajú nápady/ zadania

3.

Úvodné verejné stretnutie  

4.

Posúdenie nápoadov samosprávou

Deliberácia a hlasovanie

Hlasovanie 

5.

6.

7.

Realizácia

8.

Zhodnotenie výstupov

9.

PARTICIPATÍVNY ROZPOČET

Participatívny rozpočet (PR) je živý proces, v rámci ktorého samospráva umožní obyvateľom diskutovať a zapojiť sa do rozhodovania o časti rozpočtu, resp. o rozvoji obce/ mesta.

Zároveň prijíma rozhodnutia, ktoré zohľadňujú potreby obyvateľov. Občan je súčasťou procesu rozhodovania napr. o prioritách, prostriedkoch, vážnych, resp. pre ľudí citlivých otázkach.

Vzniká synergia: spája sa úsilie ľudí a samosprávy.

Na jednej strane je samospráva vnímavá k potrebám ľudí. Na strane druhej sú ľudia otvorení, ochotní pomôcť vlastnými silami, skúsenosťami, poznatkami k napĺňaniu zámerov samosprávy.

 

Napriek tomu, že PR je trendy VEC, nie je to povrchný proces. Jeho prínosom sú DOBRÉ VZŤAHY a ZMYSLUPLNÉ PROJEKTY. To Všetko sa podarí, ak je PR realizovaný poctivo, a pracovníci úradu sú jeho dôležitou súčasťou.

1. Výzva a financie

Samospráva vymedzí časť financií z ročného rozpočtu a zverejní výzvu

 

2. Mapovanie problémov
Verejné stretnutia venované pomenovaniu prioritám, potrebám ľudí, zamerané na zbieranie návrhov/ nápadov/ zadaní. Výstupom sú základné tematické okruhy, ktoré je vhodné riešiť.

3. Prvé nápady a návrhy
Obyvatelia predkladajú návrhy/ nápady/ zadania, ktoré by mohli byť financované z vyčlenených zdrojov v nasledujúcom roku.

4. Verejné stretnutia
Počas tvorby týchto návrhov sa obyvatelia za podpory samosprávy stretávajú na verejných stretnutiach. Tu diskutujú o tom, čo chcú vo svojej obci/ meste zmeniť a ako s tým, že oni sami priložia ruku k dielu. 

5. Posúdenie návrhov samosprávou
Spoločné návrhy neskôr predkladajú samospráve na posúdenie z hľadiska realizovateľnosti, majetkových vzťahov a pod.

6. Deliberácia a hlasovanie
Proces pokračuje zvažovaním (deliberáciou) a hlasovaním o tom, ktoré návrhy budú financované z rozpočtu samosprávy.

7. Hlasovanie
Aplikácia HLAS

8. Realizácia
Realizácia prebieha tak, že samospráva poskytuje realizátorom projektov podporu.

9. Zhodnotenie výstupov

Míľniky procesu:

Zvyčajne sa jeden cyklus PR realizuje

v priebehu dvoch kalendárnych rokov.

 

V prvom roku prebieha plánovanie a rozhodovanie (formou zvažovania a hlasovania). Obyvatelia navrhujú projekty a zadania, ktoré majú byť realizované z rozpočtu mesta.

Projekty a zadania, ktoré získajú najvyššiu podporu verejnosti sa stávajú súčasťou návrhu rozpočtu mesta na najbližší kalendárny rok, 

v  ktorom budú tieto víťazné projekty a zadania realizované.

  1.  Umožňuje hlasovanie cez SMS,.

  2. Zbiera nápady/ podnety/ zadania.

  3. Systematizuje ich.

  4. Sprístupňuje ich na hodnotenie/ deliberáciu.

  5. Generuje zmluvy.

  6. Prijíma vyúčtovania.    

  7.   Umožňuje zverejniť materiál určený na spripomienkovanie.

  8. Prijíma podnety od obyvateľov.

  9. Umožňuje vyjadriť súhlas/ nesúhlas s podnetmi. 

KONTAKT:

 

ADRESA:

Občianske združenie WellGiving

Partizánska 2

811 03 Bratislava

E-MAIL:

tvrdonova@dakujeme.sk

TELEFÓN:

+421 949 428 239