IMG_1435_edited.jpg

KROK ZA KROKOM 

V rámci projektu "Multidisciplinárny prístup v individualizovanom sprevádzaní neaktívnych osôb" sa zameriame na: 

 

  • Individuálny prístup k cieľovej skupine práve priamo v teréne. 

  • Rozvoj osobnosti klientov, ich kvalifikácie, pracovných zručností, finančnej gramotnosti, a individuálne sprevádzanie, aby sa uplatnili na trhu práce.

  • Získavanie rôznych foriem pomoci (materiálnej a finančnej prostredníctvom www.dakujeme.sk, vzdelávanie, poradenstvo) pre najrizikovejšie skupiny s cieľom pomôcť im žiť plnohodnotný a zdravý život a podieľať sa na rozvoji spoločnosti.

  • Podchytiť min 240 klientov a klientiek, s osobitným zreteľom na mladých ľudí do 30 rokov, ktorí opustili základnú resp. strednú školu.

  • Zosieťovať zamestnávateľov, vytvoriť s nimi dlhodobé partnerstvo.

  • Úspešná implementácia projektu vo finále zavedie procesy a systémy v piatich rôznych spádových oblastiach s odlišnými kontextmi, čo svojím významom bude predstavovať úspech v implementácii škálovateľných riešení v téme zamestnávania a aktivizácie rizikových skupín

Ako prebieha plánovanie s verejnosťou?

1.

Priama činnosť s klientmi

zameraná na individuálny prístup, podporu a aktivizáciu klientov

2.

Poradenské a doplnkové aktivity špecificky naviazané na potreby klientov zamerané napr. na doplnkové vzdelávanie, oddlžovanie, rozvoj základných zručností, finančnej či digitálnej gramotnosti a pod.

Projekt bude realizovaný v bratislavskom a banskobystrickom kraji: mesto Bratislava, okres Malacky, okres Žiar nad Hronom, okres Veľký Krtíš, okres Rimavská Sobota.

3.

Sieťovanie a výmena dobrej praxe

tak medzi jednotlivými spádovými oblasťami ako i s ďalšími spolupracujúci organizáciami a partnermi - samosprávy, ÚPSVaR, Zdravé regióny, miestne komunitné centrá, stredné školy, aktívne občianske združenia

4.

Informačné aktivity

Úspešná implementácia projektu vo finále zavedie procesy a systémy v piatich rôznych spádových oblastiach s odlišnými kontextmi, čo svojím významom bude predstavovať úspech v implementácii škálovateľných riešení v téme zamestnávania a aktivizácie rizikových skupín.