top of page
IMG_1435_edited.jpg

KROK ZA KROKOM 

Projekt "Multidisciplinárny prístup v individualizovanom sprevádzaní neaktívnych osôb" realizujeme vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.

V rámci projektu sa zameriame na: 

 

 • Individuálny prístup k cieľovej skupine práve priamo v teréne. 

 • Rozvoj osobnosti klientov, ich kvalifikácie, pracovných zručností, finančnej gramotnosti, a individuálne sprevádzanie, aby sa uplatnili na trhu práce.

 • Získavanie rôznych foriem pomoci (materiálnej a finančnej prostredníctvom www.dakujeme.sk, vzdelávanie, poradenstvo) pre najrizikovejšie skupiny s cieľom pomôcť im žiť plnohodnotný a zdravý život a podieľať sa na rozvoji spoločnosti.

 • Podchytiť min 240 klientov a klientiek, s osobitným zreteľom na mladých ľudí do 30 rokov, ktorí opustili základnú resp. strednú školu.

 • Zosieťovať zamestnávateľov, vytvoriť s nimi dlhodobé partnerstvo.

 • Úspešná implementácia projektu vo finále zavedie procesy a systémy v piatich rôznych spádových oblastiach s odlišnými kontextmi, čo svojím významom bude predstavovať úspech v implementácii škálovateľných riešení v téme zamestnávania a aktivizácie rizikových skupín

Časový rámec realizácie projektu

01.09.2022 – 31.08.2023

 

Cieľové skupiny

Cieľovou skupinou sú dlhodobo nezamestnaní klienti a klientky s neukončeným vzdelaním (tzn. bez úplného stredoškolského vzdelania) prioritne z marginalizovaných rómskych komunít.

 1. NEETs do 30 rokov, špecificky ale mladí ľudia, ktorí opustili základnú resp. strednú školu v tomto školskom roku (najneskôr tri školské roky dozadu). Hoci tieto deti evidovane opúšťajú systém (väčšinou prostredníctvom doložiek o ukončení povinnej školskej dochádzky na vysvedčeniach), systémovo neexistuje inštitúcia, subjekt alebo aspoň proces, kam by ich škola mohla ďalej posunúť pre ďalšiu potrebnú intervenciu. Sú potom odkázaní na svoje sociálne prostredie, ktoré ich v drvivej väčšine prípadov smeruje na šedú ekonomiku. 

 2. Dlhodobo nezamestnaní ľudia bez potrebnej kvalifikácie. Títo ľudia väčšinou pracujú v šedej ekonomike a rôznych ad hoc brigádach, nie sú ale krytí sociálnym systémom a práve preto v momente ako sa vyskytnú akékoľvek väčšie problémy v ich živote (buď zdravotného alebo rodinného charakteru), bez vyživovacieho záchranného systému okolo nich je maximálne ohrozené ich bývanie a zodpovedný život. Deti, ktoré majú vyrastať v takomto prostredí sú generačne smerované na podobnú dráhu, čím sa problémy len znásobujú a kopia. Je absolútne nevyhnutné aby sa táto cieľová skupina smerovala na samostatnosť a oficiálne krytie systémom, inak je totiž akýkoľvek úspech v zamestnaní postavený na veľmi krehkých nohách.

 

Stručný opis projektu

 

Ciele

Cieľom projektu je čo najviac mladých ľudí aktívne vrátiť do systému, krok za krokom podchytiť to, že v ňom ostanú a čo najviac zvýšiť ich šance na vlastnú samostatnosť. Chceme odpilotovať komplexný prístup, ktorý si za najvyšší cieľ dáva aktívne a dlhodobé zvýšenie šancí klientov, ktorý po úspešnej implementácii na individuálnej úrovni chceme následne škálovať a prepájať inštitucionálne. 

 

Plánované aktivity

 1. Priama činnosť s klientmi- zameraná na individuálny prístup, podporu a aktivizáciu klientov

 2. Poradenské a doplnkové aktivity špecificky naviazané na potreby klientov (zamerané napr. na doplnkové vzdelávanie, oddlžovanie, rozvoj základných zručností, finančnej či digitálnej gramotnosti a pod.)

 3. Sieťovanie a výmena dobrej praxe - tak medzi jednotlivými spádovými oblasťami ako i s ďalšími spolupracujúci organizáciami a partnermi - samosprávy, ÚPSVaR, Zdravé regióny, miestne komunitné centrá, stredné školy, aktívne občianske združenia

 4. Informačné aktivity

 

V rámci aktivít sa budeme sústrediť na: 

 • Individuálny prístup k cieľovej skupine práve priamo v teréne. 

 • Rozvoj osobnosti klientov, ich kvalifikácie, pracovných zručností, finančnej gramotnosti, a individuálne sprevádzanie, aby sa uplatnili na trhu práce.

 • Získavanie rôznych foriem pomoci (materiálnej, finančnej, vzdelávanie, poradenstvo) pre najrizikovejšie skupiny s cieľom pomôcť im žiť plnohodnotný a zdravý život a podieľať sa na rozvoji spoločnosti.

 • Podchytenie min 240 klientov a klientiek, s osobitným zreteľom na mladých ľudí do 30 rokov, ktorí opustili základnú resp. strednú školu.

 • Zosieťovanie zamestnávateľov, vytvoriť s nimi dlhodobé partnerstvo.

 

Projekt bude realizovaný v bratislavskom a banskobystrickom kraji: mesto Bratislava, okres Malacky, okres Žiar nad Hronom, okres Veľký Krtíš, okres Rimavská Sobota.

 

Úspešná implementácia projektu vo finále zavedie procesy a systémy v piatich rôznych spádových oblastiach s odlišnými kontextmi, čo svojím významom bude predstavovať úspech v implementácii škálovateľných riešení v téme zamestnávania a aktivizácie rizikových skupín

 

Kontakty

Mgr. Martina Tvrdoňová       +421949428239

Mgr. Stanislava Jonášová      +421950255265

bottom of page