SYSTÉM EGRANT umožňuje administrovať celý proces

od PRIJÍMANIA žiadostí

o dotácie/ granty cez hodnotenie, generovanie zmlúv a exportov

v xls. až po FINANČNÉ VYÚČTOVANIA. 

EGRANT-28.png

Systém EGRANT je skvelý užívateľsky jednoduchý elektronický systém, ktorý sme vytvorili za účelom správy grantov/ dotácií/ štipendií/ rôznych žiadostí/ prihlášok a pod.

Nesmierne šetrí čas. Uľahčuje prácu pracovníkom s dotáciami/ grantmi.

 

Systematizuje žiadosti. Členom komisí umožňuje prečítať si/ resp. aj hodnotiť žiadosti priamo v systéme - či už podľa kritérií alebo bez.

 

Exportuje data podľa potrieb.  Prijíma priebežné/ záverečné správy (vyúčtovania).

FUNKCIONALITY EGRANTU

10.

11.

13.

14.

15.

16.

17.

Umožňuje vytvoriť prístup členom komisie  na hodnotenie
 možnosť si ich len prečítať). Hodnotitelia sa majú možnosť prihlásiť sa do systému cez meno a heslo a projekty hodnotiť podľa kritérií. Systém generuje export, to je zoznam projektov s celkovým výsledným hodnotením a tiež hodnoteniami jednotlivých členov komisie. (s hodnotiacimi kritériami i bez nich, tzn. že majú

       

Umožňuje vpisovať si poznámky (tagy) k jednotlivým projektom (na štýl lepiacich papierikov).
 

Umožňuje vložiť do systému sumy odporúčané komisiami, ktoré následne schváli Správna rada/ resp. Zastupiteľstvo. Žiadatelia sú automticky notifikovaní o získaní podpory/ zamietnutí ich žiadosti.  
 

Generuje zmluvy podľa mustry zmluvy, ktorú dodá právne oddelenie samosprávy. 
 

Exportuje data zo žiadostí do rôznych druhov exportov (xls. tabuľky) podľa zadania pracovníka. Sú významnou pomocou. 
 

Prijíma záverečné správy, vyúčtovania. 
 

Umožňuje notifikovať žiadateľov.
 

Rieši GDPR a archivuje data. 

 1. Umožňuje mať otvorených viacero výziev, resp. programov paralelne
   

 2.  Významne znižuje chybovosť - osobitne pori tvorbe rozpočtov, resp. výpočte miery spolufinancovania (upozorňuje na nesprávny výpočet)
   

 3.  Prijímať žiadosti o dotácie v elektronickej forme
   

 4. Obsah formulára a požadované prílohy Vám vytvoríme namieru podľa vášho zadania
   

 5. Vo formulári je možné predurčiť ktoré údaje a prílohy sú povinné a nepovinné tzn., že žiadosť nie je možné odoslať pokiaľ nie je kompletne vyplnená, vrátane príloh!
   

 6. Žiadosť možno vrátiť predkladateľovi na doplnenie aj po odoslaní projektu  (tzn. znovu otvoriť).
   

 7. Žiadosti sú spolu s prílohami odosielané priamo na emailovú adresu podateľne samosprávy. Podateľňa má možnosť nahliadnuť do žiadosti a skontrolovať obsah a správnosť príloh.
   

 8.  Systém prehľadne ukladá, archívuje údaje, kontakty, žiadosti, fotografie, prílohy. 
  Tie je možné tlačiť, generovať v pdf, stiahnuť si zazipované.
   

 9. V deň uzávierky sa systém uzavrie a ďalej neumožňuje  prijímať ďalšie žiadosti.

KONTAKT:

 

ADRESA:

Občianske združenie WellGiving

Partizánska 2

811 03 Bratislava

E-MAIL:

tvrdonova@dakujeme.sk

TELEFÓN:

+421 949 428 239