Občianska participácia na lokálnej úrovni

Informácie o operačnom programe Efektívna verejná správa nájdete na www.opevs.eu.
  • Názov a sídlo prijímateľa: Občianske združenie WellGiving, Partizánska 2, 811 03 Bratislava
  • Názov projektu: Občianska participácia na lokálnej úrovni
  • Miesto realizácie projektu: Bratislavský kraj, Trnavský kraj, Trenčiansky kraj, Banskobystrický kraj, Žilinský kraj, Nitriansky kraj, Prešovský kraj, Košický kraj
  • Doba realizácie projektu: 05/2018 – 07/2020
  • Kód projektu: 314011K070
  • Výška poskytnutého NFP: 234 362,43 EUR

 

Stručný opis projektu:

Cieľom projektu je prispieť k tomu, aby samosprávy dôslednejšie sledovali verejný záujem a aby sa aj Vaša samospráva otvorila myšlienke zapájania občanov do rozhodovacích procesov. V rámci projektu vytvoríme a poskytneme samosprávam nástroje, ktoré umožnia ľuďom spolurozhodovať. O čom? Napríklad o časti použitia miestnej dane, výške dotácie pre subjekty, ktoré pôsobia vo vašom meste/ obci, alebo o plánovaných projektoch, či o tom ktorú hudobnú skupinu pozvať na 100. výročie obce 🙂

Miestne 2 percentá

Prichádzame s návrhom pilotného testovania nového finančného mechanizmu – POUKÁZANIA MIESTNEJ DANE na LOKÁLNEJ ÚROVNI. V prípade úspešnej implementácie, umožní obyvateľom priamu účasť na rozhodovaní o použití časti miestnych daní na konkrétne projekty miestnych organizácií. Predpokladom vytvorenia tohto mechanizmu je vypracovanie analýzy súčasného právneho prostredia. Výstupom bude návrh implementácie tohto mechanizmu, ktorý pilotne otestujeme v min 8 obciach/ mestách v 8 krajoch Slovenska, a návrh LEGISLATÍVNEJ, ZÁKONNEJ, resp. PODZÁKONNEJ NORMY.

O rozpočte obce inak

Súčasťou projektu je vzdelávanie samospráv ako zrozumiteľnejšie informovať ľudí o rozpočte/ nákladoch obce/ mesta využitím existujúcich e-riešení ako napr. tableau.com – software s vizualizáciou, http://www.cenastatu.sk/ucetobce/, Effective Budget Communication (e-Document).

Dotácie – efektívnejšie a transparentnejšie

Samosprávam poskytneme elektronický systém, ktorý zefektívni a uľahčí implementáciu procesu prijímania – spracovania – podpory – kontroly vyúčtovania žiadostí o dotácie. Ide o adaptáciu systému e-grant pre samosprávy (urob stránku s popisom egrantu)

Čaro tohto systému je v jeho jednoduchosti: pre ľudí i pre pracovníka samosprávy. Šetrí čas a prírodu. Tvorí tabuľky s takými údajmi, ktoré vás zaujímajú, generuje zmluvy. Systém umožňuje vyhľadávať, hodnotiacej komisii hodnotiť v pohodlí obývačky, prijímať záverečné správy, informovať prijímateľov o termíne predloženia záverečnej správy, archivovať všetky informácie, vyúčtovania, či fotografie.

Zameriame sa na vzdelávanie samospráv formou konkrétnych INŠPIRATÍVNYCH PRÍKLADOV o hospodárení samospráv zrozumiteľnou formou. Reprezentatívnym prieskumom zmapujeme súčasný stav v oblasti zapájania obyvateľov obcí/ miest do rozhodovania. Identifikujeme PRÍKLADY DOBREJ PRAXE OBČIANSKEJ PARTICIPÁCIE“ a FINANČNÝCH (DOTAČNÝCH) MECHANIZMOV doma a v zahraničí.

Realizáciou aktivít smerujeme k zvýšeniu transparentnosti rozhodovania na lokálnej úrovni a k zvýšeniu dôvery spoločnosti v inštitúcie verejnej správy.

Hlavná aktivita bude celkovo trvať 24 mesiacov. Fyzická realizácia začala 1.5.2018. Všetky odborné aktivity musia byť ukončené najneskôr do júla 2020. Po skončení realizácie hlavnej aktivity projektu bude 3 mesiace prebiehať administratívne a finančné ukončenie projektu. Celková dĺžka realizácie projektu tak bude predstavovať 27 mesiacov. Hlavná aktivita projektu pozostáva z viacerých aktivít/činností. Jednotlivé aktivity sú naplánované tak, aby priniesli maximálny úžitok z vynaložených finančných prostriedkov.